Algemene Voorwaarden Terzake!

Algemene voorwaarden Terzake!
Geldig vanaf: 17 februari 2014

Download als PDF ›

Artikel 1 Definities & Toepasselijkheid.

1.1 Terzake!: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Terzake! is statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24432530.

1.2 CliŽnt: een natuurlijk- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Terzake! een opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die Terzake! uitvoert in opdracht van de cliŽnt. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het verwerken van administratie en overige administratieve werkzaamheden.

1.4 De cliŽnt kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Terzake! deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Terzake! die strekken tot het leveren van diensten.

1.6 De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Terzake!.

1.7 Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord Ďschriftelijkí ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

1.9 Bewaarplicht: De in de wet vastgestelde verplichte bewaringstermijn voor administratie. Deze bewaringstermijn kan per situatie verschillen en bedraagt in beginsel zeven (7) jaar.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen.

2.1 Door Terzake! gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend voor beide partijen.

2.2 Prijzen in de door Terzake! gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de cliŽnt zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.3 Terzake! is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien Terzake! overgaat tot het verhogen van de prijs, is de cliŽnt gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat cliŽnt een door Terzake! uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Terzake! akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2 Een door Terzake! gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien cliŽnt tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen cliŽnt

4.1 CliŽnt stelt Terzake! in de mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren.

4.2 CliŽnt dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cliŽnt deze verplichting niet nakomt is Terzake! gerechtigd de diensten voor de cliŽnt op te schorten of te beŽindigen, zonder dat Terzake! daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cliŽnt.

4.3 CliŽnt is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Terzake! te leveren diensten. CliŽnt vrijwaart Terzake! voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4.4 CliŽnt dient in overleg te treden met Terzake! over de datum waarop Terzake! aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.

4.5 Indien Terzake! door toedoen van de cliŽnt niet kan overgaan tot het leveren van diensten is cliŽnt aansprakelijk voor alle schade die Terzake! als gevolg daarvan zou mogen lijden.

4.6 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van cliŽnt, is Terzake! gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beŽindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Terzake! haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

4.7 De cliŽnt aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beÔnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde opdracht en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

4.8 De cliŽnt kan een overeenkomst met Terzake! annuleren tot tien (10) werkdagen voorafgaand aan de datum, zoals bepaald artikel 4.4, waarop Terzake! aanvangt met de tenuitvoerlegging van de diensten.

4.9 CliŽnt dient na de werkzaamheden van Terzake! de administratie te controleren op de juistheid van de verwerking. Eventuele fouten die bij het verwerken van de administratie door Terzake! zijn gemaakt, dienen onmiddellijk na ontdekking bij Terzake! te worden gemeld.

Artikel 5 Rechten & verplichtingen Terzake!

5.1 Terzake! zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.

5.2 Terzake! heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits cliŽnt hiervan op de hoogte is gesteld.

5.3 Terzake! is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de cliŽnt aan Terzake! zijn verstrekt.

5.4 Terzake! zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliŽnt.

Artikel 6 Betaling & Prijzen

6.1 De in de factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, tenzij anders is overeengekomen tussen Terzake! en cliŽnt.

6.2 Betaling dient te geschieden veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de cliŽnt van rechtswege in verzuim. De cliŽnt is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliŽnt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

6.4 Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de cliŽnt, naast de wettelijke rente, eveneens de wettelijke incassokosten verschuldigd. De wettelijke incassokosten bedragen 15% over het opeisbare bedrag, met een minimum van Ä 40,-.

6.5 Indien Terzake! kosten heeft moeten maken, welke kosten Terzake! in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient cliŽnt ook deze kosten aan Terzake! te betalen.

6.6 Wanneer Terzake! een duurovereenkomst is aangegaan met de cliŽnt, en door toedoen van de cliŽnt Terzake! niet de haar periodiek uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen tijdig toekomt, is Terzake! gerechtigd de diensten aan de cliŽnt te staken tot het moment waarop cliŽnt wel over gaat tot het vergoeden van de bedragen die Terzake! uit hoofde van de overeenkomst toekomen.

6.7 Het uit artikel 6.6 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan cliŽnt te staken ontstaat pas nadat Terzake! de cliŽnt op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien cliŽnt vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan is onverlet hetgeen bepaald in artikel 6.6 van toepassing.

Artikel 7 Levering.

7.1 Iedere informatie die Terzake! aan de cliŽnt verschaft over de geschatte levertijd is indicatief. De cliŽnt kan geen rechten ontlenen aan deze opgegeven termijn(en).

7.2 Indien Terzake! niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 7.1 wordt een nadere levertijd aangegeven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.

8.1 Terzake! is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het leveren van diensten.

8.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 8.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Terzake! worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid van Terzake! beperkt tot maximaal het bedrag dat Terzake! in de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan de tot de aansprakelijkheid leidende gebeurtenis, aan de cliŽnt heeft gedeclareerd.

8.3 De aansprakelijkheid van Terzake! wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de cliŽnt Terzake! onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Terzake! ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.4 Aansprakelijkheid van Terzake! voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.5 De cliŽnt vrijwaart Terzake! tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 CliŽnt verplicht zich tot het maken van back-ups van de aan Terzake! verstrekte gegevens. Terzake! kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het teloorgaan, zoek raken of beschadigen van de aan haar verstrekte gegevens.

8.7 CliŽnt dient zorg te dragen voor het nakomen van zijn Bewaarplicht zoals beschreven in artikel 1.9. Terzake! is hiervoor niet verantwoordelijk en kan hier derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9 Overmacht.

9.1 Terzake! is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2 Terzake! is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Terzake! weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Terzake! kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Terzake! een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 10 Duur overeenkomst en beŽindiging.

10.1 Een overeenkomst tussen cliŽnt en Terzake! wordt aangegaan voor een onderling overeengekomen periode.

10.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door cliŽnt is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

10.3 De duur van de overeenkomst wordt in overleg tussen cliŽnt en Terzake! telkenmale verlengt met een onderling overeengekomen periode.

10.4 Beide partijen, zowel cliŽnt als Terzake!, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.4 kan Terzake! de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beŽindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • Aan cliŽnt (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van cliŽnt faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat cliŽnt niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • CliŽnt handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Terzake! voort vloeiende verplichting;
  • CliŽnt inbreuk maakt op rechten van derden;
  • CliŽnt handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Terzake!;
  • CliŽnt niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
  • Bij terugkerende betalingsproblemen. Terzake! zal wegens deze beŽindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.6 Indien cliŽnt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.4 en 10.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Terzake! vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.7 Terzake! behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Terzake! overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij cliŽnt hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat cliŽnt vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen.

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Terzake! partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 CliŽnt en Terzake! zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitende de bevoegde rechter te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen cliŽnt en Terzake!.